Podmienky

Pred použitím stránky a služieb, ktoré poskytuje, si pozorne prečítajte tieto podmienky používania

Návštevou stránky, jej používaním alebo objednávkou prostredníctvom nej potvrdzujete svoj súhlas s týmito zmluvnými podmienkami. Návštevou stránky alebo kontrolou jej obsahu a / alebo usporiadaním tovaru cez ňu vyhlasujete, že ste si prečítali, porozumeli, máte spôsobilosť na právne úkony a súhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok používania. Ak s nimi nesúhlasíte, stránky nepoužívajte. Tieto Podmienky používania sa vzťahujú na všetky produkty ponúkané prostredníctvom tejto stránky. Všetky zmeny týchto podmienok používania musia schváliť vlastníci stránok a zverejniť ich. Všetky ostatné dokumenty a všeobecné podmienky sú neplatné. Každý návštevník, ktorý využíva svoje služby, súhlasí s dodržiavaním týchto podmienok používania v celom rozsahu bez výnimky. Ak nesúhlasíte s podmienkami tohto dokumentu, mali by ste sa zdráhať využívať ponúkané služby a uskutočňovať nákupy prostredníctvom tohto dokumentu. Odoslanie objednávky znamená akceptovanie týchto podmienok v ich totožnosti.

Objednávky

Objednávky sa musia odosielať a prijímať prostredníctvom internetu prostredníctvom príslušných objednávkových formulárov dostupných na tejto stránke. Vaša objednávka sa považuje za prijatú v čase, keď ste boli informovaní e-mailom. Údaje o vašej objednávke sú k dispozícii po úspešnom dokončení a sú odoslané prostredníctvom potvrdzovacieho e-mailu na vašu e-mailovú adresu.

Ceny a propagačné akcie

Všetky ceny na stránke sú konečné. V prípade aktívnej propagácie si všetci zákazníci budú môcť kúpiť výrobky za príslušnú propagačnú cenu. Ceny produktov sa musia bez predchádzajúceho upozornenia meniť. Zákazníkom bude účtovaná cena produktu, ktorá bola aktuálna v čase nákupu.

Dopravné podmienky

Výrobky môžu byť dodané po celej krajine. Zakúpené produkty budú zasielané kuriérom na dodaciu adresu uvedenú v čase nákupu. Spôsob platby je platba. Na miestach, kde nie je možné odosielať tovar kuriérom, sa budú využívať služby poštovej služby. Dodávky sa uskutočňujú každý deň, s výnimkou víkendov a sviatkov.

Vrátenie súm

Žiadosti o vrátenie alebo zrušenie sa posielajú e-mailom. V žiadosti uvedú používatelia dôvody vrátenia. Vyhradzujeme si právo zamietnuť žiadosť, ak sa uvedené dôvody považujú za neopodstatnené. Vrátený produkt musí byť v rovnakom stave ako bol (nový) bez otvorenia a / alebo musí mať obal poškodený celok. Malo by to byť ako nové bez zranení.

Aby bola vaša žiadosť splnená, musíte uviesť poradové číslo a číslo osoby, ktorá produkt pôvodne kúpila, a ktorého podrobnosti sú uvedené v objednávkovom kóde.

Zákazník je oprávnený vrátiť zakúpený produkt a v nasledujúcich dvoch prípadoch požadovať vrátenie tovaru alebo vrátenie peňazí:

  1. 1.V prípade preukázanej chyby na našej strane (získaný nesprávny produkt alebo produkt s chybami) musí zákazník vrátiť výrobok do desiatich (10) dní odo dňa, keď ho dostal.
  2. 2. Ak rozhodnutie zákazníka o vrátení produktu nie je výsledkom niektorého z vyššie uvedených objektívnych dôvodov, spoločnosť si vyhradzuje právo nevyhovieť žiadosti. Ak je reklamácia potvrdená, zákazník môže výrobok vrátiť do desiatich (10) dní odo dňa prijatia. V takom prípade znáša všetky náklady na prepravu, ako aj rozdiely v cene výrobkov zákazník.

Výrobky musia byť vo všetkých prípadoch v stave, v akom boli prijaté zákazníkom, bez poškodenia integrity, bez poškodenia a v pôvodnom obale. Ak sa nevrátia do desiatich (10) dní, náš obchod nie je povinný akceptovať vrátenie peňazí.

Na základe Zmluvných podmienok a súhlasu s vrátením produktu je zákazník oprávnený obdržať buď iný produkt rovnakej hodnoty alebo náhradu. Vrátenie platby zákazníkovi bude vrátené do deväťdesiatich (90) dní odo dňa prijatia produktu.

V prípade opakovaného vrátenia platby naša spoločnosť na základe vlastného uváženia zváži, či zákazník zneužíva právo na vrátenie alebo úmyselný úmysel. V takom prípade musí spoločnosť odmietnuť vrátenie výrobku, aj keď sú splnené a splnené vyššie uvedené podmienky. Týmito podmienkami nie sú dotknuté práva spotrebiteľov ustanovené zákonom.

Vaše povinnosti klienta
Podmienky používania

Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť a aktualizovať tieto podmienky používania. Obnovené podmienky používania sú účinné odo dňa ich uverejnenia na tejto stránke. Pravidelne kontrolujte zmeny podmienok používania na tejto stránke.

Uplatniteľná legalizácia - jurisdikcia

Táto dohoda sa riadi medzinárodnými a miestnymi (navrhovanými) právnymi predpismi, najmä zákonmi, ktoré upravujú otázky týkajúce sa elektronického obchodu, predaja na diaľku a ochrany spotrebiteľa a podliehajú výlučnej jurisdikcii súdov v mieste registrácie našej spoločnosti. ,

Výrobok

Výrobky ponúkané prostredníctvom e-shopu sú najvyššej kvality a pokrývajú všetky požiadavky. Sú tiež analyzované z hľadiska kvality a použitia. Za akékoľvek iné použitie, ako pre ktoré je produkt určený a uvedený, je zodpovednosťou zákazníka.

Zásady dôvernosti

Osobné údaje o klientoch tejto stránky zostávajú dôverné a používajú sa iba na informácie a vykonanie objednávky. Odoslanie osobných údajov znamená, že máte najmenej 18 rokov a súhlasíte s údajmi použitými našou spoločnosťou. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám, pokiaľ to nevyžaduje zákon zo strany orgánov činných v trestnom konaní.